Logo Platform Talent voor Technologie

ANBI

De stichting Platform Talent voor Technologie heeft een ANBI status. In dat kader publiceren wij de volgende gegevens.

 

 

Doelstelling van PTvT en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft tot doel ter behartiging van het algemeen belang en ter bevordering van (de instroom in) het technisch onderwijs in het bijzonder, bijdragen te leveren aan:

  • De beeldvorming van technologie, evenals het zichtbaar en tastbaar maken hiervan voor jongeren, zodat jongeren technologie als reële, toekomstrijke optie meenemen in hun opleidings- en beroepskeuze;
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en het leggen van verbindingen tussen intermediairs, de overheid en relevante actoren uit het onderwijsveld, het (georganiseerd) bedrijfsleven en andere initiatieven

En al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste van het woord.

PTvT bevordert en promoot daarmee technologie, streeft naar een zo breed mogelijke coalitie voor technologie en zoekt naar een gezamenlijk belang en duurzame samenwerkingsstructuren, die de interesse in technologie van de specifieke doelgroepen, maar eveneens van het ‘publiek’ in het algemeen bevorderen.

Techniek 330025

Hoofdlijnen van het beleidsplan van PTvT

Voor de komende jaren is het ‘Strategisch visie/meerjarenplan 2023-2027’ ontwikkeld.

De functie en naam van de bestuurder PTvT

Het bestuur van PTvT bestaat uit een natuurlijke persoon: Beatrice Boots aan haar is de titel “directeur-bestuurder” toegekend.

Beloningsbeleid van PTvT

Beloningsbeleid bestuurders
Het beloningsbeleid van het bestuur is als volgt in de statuten vastgelegd: bestuurders ontvangen geen bezoldiging, maar hebben een vergoeding voor gemaakte onkosten en/of vacatiegelden ontvangen. De bestuurders ontvangen in hun functie van statutair bestuurder geen salaris, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van de vergoedingen worden door de raad van toezicht vastgesteld. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Beloningsbeleid personeel
Vooralsnog zijn er geen medewerkers in dienst bij PTvT. Indien dit wel het geval wordt, zal een functiewaarderingssysteem worden vastgesteld, waarin de functies zijn ingedeeld in schalen. De schalen zullen het minimum- en maximumsalaris vermelden en eventueel toepasselijke cao. Hiervan zal op deze pagina melding worden gemaakt.