Logo Platform Talent voor Technologie

Regioscan Digitalisering MKB

In elke provincie in Nederland is eind 2022, begin 2023 de Regioscan Digitalisering MKB uitgevoerd, een systematische inventarisatie van regionale publiek private initiatieven en activiteiten gericht op digitalisering van het MKB.

De Regioscan is ontwikkeld op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in nauwe samenwerking met provincies en grote gemeentes, met als doel om:
• Meer inzicht te verkrijgen in de ecosystemen van publieke of publiek-private initiatieven die digitalisering bij mkb stimuleren;
• Best practices te identificeren en het lerend vermogen over regiogrenzen heen te vergroten;
• Meer samenhang, samenwerking en doorverwijzing tussen initiatieven te stimuleren.

De Regioscan Digitalisering brengt op een gestructureerde en systematische manier het regionale beleid gericht op mkb & digitalisering in kaart. Door elk initiatief op dezelfde manier te analyseren wordt het mogelijk om een overzicht te creëren van verschillende initiatieven, deze met elkaar te vergelijken en lessen te trekken over het aanbod (en de impact daarvan). Om een uniform beeld over de verschillende initiatieven te krijgen maakt de Regioscan gebruik van verschillende dimensies. Deze dimensies zijn vastgesteld aan de hand van een bekend economisch gedachtegoed: vraag en aanbod. Aan de ene kant zijn er de ‘vragers’ voor MKB-dienstverlening, MKB in deze context, die (potentieel) met een digitaliseringsvraag/-behoefte zitten. Aan de andere kant zijn er de aanbieders, veelal publieke aanbieders of publiek-private samenwerkingsverbanden, die een zeker aanbod aanbieden. Op het moment dat het ondersteuningsaanbod goed aansluit bij de behoeften van het MKB en het MKB dit aanbod weet te vinden, is de redenering dat dit aanbod zo goed mogelijk in staat is om impact te creëren voor het MKB.

Bijlages en downloads

Rapportage Regioscan Digitalisering MKB