Logo Platform Talent voor Technologie

Regioscan Digitalisering MKB uitgevoerd in heel Nederland

In Nederland zijn minstens 220 publiek-private initiatieven die samen 600 activiteiten uitvoeren ter stimulering van digitalisering van het mkb en daarmee ca. 110.000 keer ondernemers hebben bereikt. Dit blijkt uit de landelijke synthese van de Regioscan Digitalisering MKB, die in alle provincies door Platform Talent voor Technologie, Dialogic, de provincies en Oost NL is uitgevoerd.

Verder komt uit de landelijke synthese naar voren dat het ecosysteem van publiek-private initiatieven (pps’en) een sterke basis in de regio heeft, met een aantal betrokken partners zoals het ministerie van EZK, de Rabobank, onderwijs en regionale overheden. Wel zit zo’n ecosysteem complex in elkaar en is daardoor lastig te overzien. Ook blijkt dat de coördinatie ontbreekt, en dat een aanzienlijk deel ad hoc wordt gefinancierd.

Een van de aanbevelingen uit de rapportage is het creëeren van meer regionale samenhang door het ontwikkelen van een meer centrale programmatische (regionale) aaanpak, waar doelen en succes niet op initiatiefniveau worden bepaald maar breder, en communicatie naar mkb beter op elkaar afgestemd is. Daarnaast wordt geadviseerd meer te sturen op een pragmatische monitoring van door overheid gefinancierde initiatieven. 

De rapportage met daarin de resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn op 4 april 2023 als onderdeel van een kamerbrief gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De kamerbrief is hier terug te vinden.

Interactieve ecosysteemkaart op komst

De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitaliseringsinitiatieven om zich te positioneren in het ecosysteem. Daarnaast zien mkb’ers soms door de bomen het bos niet meer. Binnenkort wordt de data van de Regioscan Digitalisering MKB op gedetailleerd niveau ontsloten in een interactieve ecosysteemkaart. Het is daarmee voor iedereen mogelijk om de data in te zien.

Ook voert het Platform Talent voor Technologie dit jaar in opdracht van het ministerie van EZK een kennisprogramma uit waarmee goede voorbeelden worden uitgelicht. Initiatieven kunnen zo ook over regiogrenzen heen van elkaar leren. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het opschalen en uitrollen van effectieve interventies.

Dimensies Regioscan

Er zijn in het onderzoek ca. 400 publiek(private) initiatieven geïdentificeerd die activiteiten uitvoeren ten behoeve van digitalisering mkb. Door middel van interviews zijn de 220 meest relevante van deze initiatieven gedetailleerd in kaart gebracht aan de hand van 7 verschillende dimensies:

1. Activiteiten
2. Doelgroep
3. Digitaliseringsvorm
4. Knelpunten
5. Aanbieders
6. Beleidsrationale
7. Bereik / Impact

In 2022 is een pilot voor het ontwikkelen van een Regioscan Digitalisering opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Dialogic en Platform Talent voor Technologie en in nauwe samenwerking met de regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe). Na een succesvolle pilot is via het IPO besloten om de Regioscan in alle provincies uit te voeren. Afgelopen maanden heeft deze uitvoering plaatsgevonden.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het!